26 ก.ย.61 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นประทวน,ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (ต.ค.61)

เมื่อ 26 ก.ย.61 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นประทวน,ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (ต.ค.61)

http://www.suriyapong.mi.th/files/1_เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ที่ 446-61) มทบ_38.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/2_เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เยียวยา (ที่ 447-61) มทบ_38.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/3_ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ที่ 448-61) มทบ_38.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/4_ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ที่ 449-61) มทบ_38.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/5_งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ที่ 450-61) มทบ_38.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/6_เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ที่ 451-61) มทบ_38.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/7_คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารประทวน ครึ่งปีหลัง 61 สง_สด_จว_น่าน.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2561.pdf