๕ เม.ย.๕๙,๑๓๓๐ กกล.รส.มทบ.๓๘ โดย ชป.มวลชน อ.ภูเพียง เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ป่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงป่าสัก อ.ภูเพียงฯ ณ อบต.ฝายแก้ว โดยมี พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ รอง ผบ.กกล.รส.มทบ.๓๘/รอง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธาน มีผู้เข้าร

เมื่อ ๕ เม.ย.๕๙,๑๓๓๐ กกล.รส.มทบ.๓๘ โดย ชป.มวลชน อ.ภูเพียง เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ป่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงป่าสัก อ.ภูเพียงฯ ณ อบต.ฝายแก้ว โดยมี พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ รอง ผบ.กกล.รส.มทบ.๓๘/รอง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ คน