๔ ม.ค.๖๒ ,๑๕๐๐ กกล.รส.จว.น.น. โดย พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ /ผบ.กกล.รส.จว.น.น. มอบหมายให้ พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสธ.มทบ.๓๘ /เสธ.กกล.รส.จว.น.น. พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำลังพล ๓ ฝ่าย จำนวน ๓๐ นาย เข้าตรวจพื้นที่เข้า เพื่อตรวจยึดไม้ของกลาง จำนว

๔ ม.ค.๖๒ ,๑๕๐๐ กกล.รส.จว.น.น. โดย พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ /ผบ.กกล.รส.จว.น.น. มอบหมายให้ พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสธ.มทบ.๓๘ /เสธ.กกล.รส.จว.น.น. พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำลังพล ๓ ฝ่าย จำนวน ๓๐ นาย เข้าตรวจพื้นที่เข้า เพื่อตรวจยึดไม้ของกลาง จำนวน ๒๘๐ แผ่น ขนาดความกว้าง ๕ นิ้ว จำนวน ๒๘ แผ่น ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๙๙ แผ่น ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๕๓ แผ่น มูลค่าความเสียหาย จำนวน ๙๐,๖๕๐.- บาท ณ บ.นาก้า ม.๑ ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จว.น.น