๒๕ เม.ย.๕๙ ,๑๓๓๐ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานการประชุมโครงการพระราชดำริ หน.ส่วนราชการป่าไม้ในพื้นที่ จว.น.น. เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น.

เมื่อ ๒๕ เม.ย.๕๙ ,๑๓๓๐ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานการประชุมโครงการพระราชดำริ หน.ส่วนราชการป่าไม้ในพื้นที่ จว.น.น. เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น.