๒๒ ม.ค.๖๒ ,๑๐๐๐ พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกำลังพลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๘ค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น.

๒๒ ม.ค.๖๒ ,๑๐๐๐ พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกำลังพลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๘ค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น.