๒๑ ม.ค. ๖๒,๐๙๔๐ พล.อ.ศิริพงษ์ วงศ์ขันตรี ผอ.อผศ. และคณะจะมาตรวจเยี่ยม ผศ.น.น. เพื่อพบปะทหารผ่านศึก มอบสิ่งของให้แก่ทหารผ่านศึก มอบอุปกรณ์เทียมให้แก่ทหารผ่านศึกพิการและตรวจเยี่ยมบ้านทหาร ผ่านศึกพิการในพื้นที่ จว.น.น. ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๘ , สโมสรนายทหารค่

๒๑ ม.ค. ๖๒,๐๙๔๐ พล.อ.ศิริพงษ์ วงศ์ขันตรี ผอ.อผศ. และคณะจะมาตรวจเยี่ยม ผศ.น.น. เพื่อพบปะทหารผ่านศึก มอบสิ่งของให้แก่ทหารผ่านศึก มอบอุปกรณ์เทียมให้แก่ทหารผ่านศึกพิการและตรวจเยี่ยมบ้านทหาร ผ่านศึกพิการในพื้นที่ จว.น.น. ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๘ , สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น. ในการนี้ 
พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ได้มอบหมายให้ พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสธ.มทบ.๓๘ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ