๑๘ ม.ค.๖๒,๑๑๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานพิธีงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ มทบ.๓๘ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ พบปะ/เสนาสนเทศทหารใหม่พร้อมญาติ ก่อนที่จะปล่อยลาพักบ้านพร้อมทั้งชี้แจงในเรื่อง การเชิญชวนผู้ปกครอง ญาติพี่น้องของทหารใหม่ ออกไปใช้สิทธิเลือกต

๑๘ ม.ค.๖๒,๑๑๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานพิธีงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ มทบ.๓๘ 
รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ พบปะ/เสนาสนเทศทหารใหม่พร้อมญาติ ก่อนที่จะปล่อยลาพักบ้านพร้อมทั้งชี้แจงในเรื่อง การเชิญชวนผู้ปกครอง ญาติพี่น้องของทหารใหม่ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ,โทษ/ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณี การปฏิบัติตนระหว่างพัก ขอให้อยู่ในกรอบของกฎ ระเบียบและกฎหมาย และต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก หน่วยจะต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ทหารใหม่นำอาวุธยุทโธปกรณ์ของทางราชการลักลอบนำกลับบ้านเป็นอันขาด และให้ทหารใหม่ช่วยรณรงค์เรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยมีกำลังพลและญาติร่วมพิธีฯ จำนวน ๕๐๐ นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น.