๑๐ ธ.ค.๕๙ #ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๐ ธ.ค.๕๙ #ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘  เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มณฑลทหารบกที่ ๓๘  มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน  ๓  ตำแหน่ง  ดังนี้

                    ๑. พลสารวัตร (ชกท.๙๕๑) กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๓๘  (อัตรา พลอาสาสมัคร)  จำนวน  ๓  อัตรา

                    ๒. ผู้คุม (ชกท.๙๕๒) เรือนจำ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ (อัตรา พลอาสาสมัคร)                                 จำนวน  ๑  อัตรา

                    ๓. พลดุริยางค์ (ชกท.๐๒๑) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ (อัตรา พลอาสาสมัคร)              จำนวน  ๑  อัตรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๘   ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน   หมายเลขโทรศัพท์   (๐๕๔)  ๗๑๐๐๖๘  ,  ๗๗๔๐๘๓  ต่อ  ๗๑๒๑๑

ดาวน์โหลดประกาศ>>>http://www.suriyapong.mi.th/doc/1481416624.pdf