รายนามผู้บังคับบัญชา

         ๑.  จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน)  อฉก. หมายเลข   ๕๙๐๐  ผบ.ม.พัน.๑๐    เป็น   รอง ผบ.จทบ.อ.ต. (ส่วนแยกน่าน)  อีก  ๑  ตำแหน่ง  มีรายนามผู้บังคับบัญชา  ดังนี้
                   ๑.๑ พ.ท.นราภรณ์         ภีมโยธิน                ตั้งแต่      พ.ศ. ๒๕๑๒  -  พ.ศ. ๒๕๑๘
                   ๑.๒ พ.ท.ชุมพร            บุศยรัตน์                ตั้งแต่      พ.ศ. ๒๕๑๘  -   พ.ศ. ๒๕๒๑
                   ๑.๓ พ.ท.บุญส่ง            ภัทรสงคราม          ตั้งแต่      พ.ศ. ๒๕๒๑  -   พ.ศ. ๒๕๒๔                   
                   ๑.๔ พ.ท.นิพันธ์            ศรีไพบูลย์              ตั้งแต่      พ.ศ. ๒๕๒๔  -  พ.ศ. ๒๕๒๗ 

         ๒.  จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน) อฉก. ๖๐๒๐  รอง ผบ.จทบ.อ.ต. (ส่วนแยกน่าน)  อัตรา พ.อ. มีรายนามผู้บังคับบัญชา  ดังนี้
                   ๒.๑  พ.อ.เชิดชัย             สร้อยทอง           ตั้งแต่      พ.ศ. ๒๕๒๗  -  พ.ศ. ๒๕๒๘
                   ๒.๒ พ.อ.พจนา               สายสะอาด          ตั้งแต่      พ.ศ. ๒๕๒๘  -  พ.ศ. ๒๕๓๓

          ๓.  แปรสภาพ  จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน) เป็น จังหวัดทหารบกน่าน  อจย. หมายเลข ๕๑ – ๓๐๒  (๕ ส.ค. ๓๑)  จังหวัดทหารบก
ชั้น ๒  มีรายนามผู้บังคับบัญชาดังนี้

 


๓.๑ พ.อ.สมชาติ ลิ้มพงษ์
พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ. ๒๕๓๕

๓.๒ พ.อ.วิโรจน์ สุวภาพ
พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๘

๓.๓ พ.อ.ไกรฤกษ์ ขันทองคำ
พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๔๐

๓.๔ พ.อ.สำเริง ศิวาดำรง
พ.ศ. ๒๕๔๐ -พ.ศ. ๒๕๔๔

๓.๕ พ.อ.สมชาย อุตมะ
พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๕

๓.๖ พ.อ.สมชัย เครือวิทย์
พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๕๐

๓.๗ พล.ต.นิธินันท ์ไชยวัฒนพันธุ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ.๒๕๕๑

๓.๘ พล.ต.ชีวัน โหละบุตร
พ.ศ.๒๕๕๑-พ.ศ.๒๕๕๖

๓.๙ พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๕๗

๓.๑๐ พล.ต.โกศล ประทุมชาติ
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๓๑ มี.ค. พ.ศ.๒๕๕๘

๓.๑๑ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า
๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๘

          ๔.  ยกฐานะ  จังหวัดทหารบกน่าน เป็น มณฑลทหารที่ ๓๘  ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ)  ที่ ๓๖/๕๘  ลง ๒๔ ก.ย. ๕๘ เรื่องแก้อัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ ๑)   มีผู้บังคับบัญชา คือ


พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า
๑ ต.ค. พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน