พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓๐ ส.ค.๕๙ ,๑๒๓๐-๑๕๐๐ คุณพิมพ์วิไล แกล้วกล้า ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๘ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรกำลังพล ทบ.โดย มทบ.๓๘ ได้รับ จำนวน ๒ ทุน ดังนี้
๑ น.ส.ศศินันท์ เอี่ยมในวงษ์ บุตร ร.ท.ณรงค์วิทย์ เอี่ยมในวงษ์
๒ น.ส.ดวงพัตรา เสงี่ยมจิตร บุตร ร.ต.ประสาท เสงี่ยมจิตร
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กทม.