ผู้บังคับบัญชา

 

                                                                                                           

        

             

พล.ต.ดุษิต   ปุระเสาร์
ผบ.มทบ.๓๘

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

         พ.อ.วิทยา   แก้วพรม                                               พ.อ.รุศมนตรี   จิณเสน
           รอง ผบ.มทบ.๓๘                                                      รอง ผบ.มทบ.๓๘

 

 

 

 

 

 พ.อ.นิรันดร์ชัย   ทิพย์กาญจนกุล 

เสธ.มทบ.๓๘