ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ของมณฑลทหารบกที่ 38

โพสต์โดย นพรัตน์ จิโน

   

             >> ประกาศ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมคลังสิ่งอปุกรณ ์ประเภทที่ ๕ ของมณฑลทหารบกที่ ๓๘

 

             >> เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างซ่อมคลงัสิ่งอปุกรณ์ประเภทที่ ๕ ของมณฑลทหารบกที่ ๓๘