คำสั่ง ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 86/59 ลง 16 มี.ค. 59

ดาวน์โหลด>>>คำสั่งให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 86 / 59 ลง 16 มี.ค.59