กิจกรรม มณฑลทหารบกที่ ๓๘
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๘
คำสั่ง มณฑลทหารบกที่ ๓๘
- คำสั่ง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร สัสดีจังหวัดน่าน ที่ 4451 / 2559 ลง 10 มี.ค.59 - คำสั่ง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 89 / 59 ลง 16 มี.ค.59 - คำสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 88/59 ลง 16 มี.ค. 59 - คำสั่ง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 87/59 ลง 16 มี.ค. 59 - คำสั่ง ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 86/59 ลง 16 มี.ค. 59 - คำสั่ง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มทบ.38 (เฉพาะ) ที่ 85 / 59 ลง 16 มี.ค.59 - คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร เม.ย.59 ทบ.(เฉพาะ)ที่385/59 ลง 28 มี.ค.59
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘
- ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 38 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.๗๖๘) กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 38 (อัตรา สิบเอก) - ๑๐ ธ.ค.๕๙ #ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ของมณฑลทหารบกที่ 38 - ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) - ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เพศชาย เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ชกท.๕๔๒) กองบังคับการกองร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๘ (อัตราสิบเอก) - ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ประกาศผลสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพศชาย เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ ๓๘ (อัตราสิบเอก) - ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างตึกแถวนายร้อย ของ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ของ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่องสอบราคาจัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มทบ.๓๘ - NEW! ๙ มี.ค.๒๕๕๙...มทบ.๓๘ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน หญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตำแหน่ง เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๐) รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (อัตรา ส.อ.